Η εταιρεία «ΕΛΑΜΕΡ ΑΕ» έχοντας ως γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Η εφαρμογή του παραπάνω Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. καλύπτει όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρείας και εγγυάται:

– την συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο όλων των σταδίων λειτουργίας και διεργασιών της

– τον εντοπισμό και την εξάλειψη όλων των ελαττωματικών προϊόντων, υπηρεσιών και αποκλίσεων από τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που έχει θέσει

– τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από την παροχή υπηρεσιών με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας

-την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας

-την συνεχή κάλυψη των αναγκών και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, μέσα από την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών

Η Διοίκηση της «ΕΛΑΜΕΡ ΑΕ» δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και για την κοινοποίηση των ανωτέρω σε όλους τους εμπλεκόμενους (προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές και ενδιαφερόμενα μέρη)  

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διοίκηση της «ΕΛΑΜΕΡ ΑΕ» δεσμεύεται για την εξασφάλιση και παροχή όλων των απαραίτητων πόρων, καθώς και για την εγκατάσταση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση στόχων για την Ποιότητα.

Όλα τα παραπάνω ανασκοπούνται σε ετήσια βάση από τη Διοίκηση της εταιρείας και αποτελούν δέσμευσή της.